Helsingin Sanomat julkaisi verkkolehdessään eilen 2.11.2017 artikkelin personal trainereiden ravitsemusosaamisesta. Artikkeli pohjautui toimittajan puhelimitse haastattelemien, yhdentoista sattumanvaraisesti valikoituneen eri koulutusorganisaatioiden personal trainerin kanssa käytyihin keskusteluihin. Kysymykset koskivat ravitsemuskeskustelussa pinnalla olevia aiheita, kuten ravintorasvoja sekä maitotuotteita ja kansallisia ravitsemussuosituksia.

Osa personal trainereiden vastauksista ja artikkelin näkökulma kuvastavat hyvin tämän hetken ravitsemuskeskusteluiden tasoa ja osoittavat sen, että tälläkin alalla työskentelee varsin monen tasoisia toimijoita. Aina löytyy siis henkilöitä, jotka valitsevat oman linjansa yksittäisten kokemusten ja trendien pohjalta tai nukkuvat oppitunneilla onnensa ohi – siinä personal training –ala ei siis tee poikkeusta. Uskon kuitenkin suomalaisten, auktorisoitujen (APT ja EuropeActive) koulutustalojen noudattavan ravitsemuskoulutuksessaan kanssamme hyvinkin samansuuntaista, vankkaan tieteelliseen näyttöön perustuvaa linjaa.

Kannamme vastuuta alan kehittämisestä

Trainer4You kouluttaa liikunta- ja hyvinvointialalle uusia valmentajia, tarjoaa liikunta- ja hyvinvointialan
ammattilaisille jatkokoulutuksia sekä palvelee yritysasiakkaitaan asiantuntijapalvelujen muodossa. Personal training -alan uranuurtajana ja suurimpana kouluttajana koemme merkittävää vastuuta alan jatkuvasta kehittämisestä ja toiminnan eettisestä viitekehyksestä. Koulutuksemme perustuvatkin tutkittuun tietoon sekä kouluttajiemme vuosikymmenten kokemukseen alalla. Personal trainer -koulutustoimintamme on auktorisoitu Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY Ry:n sekä Euroopan liikunta-alan kattojärjestön EuropeActiven toimesta.

Trainer4Youn personal trainer –koulutusputki on yhdeksän kuukauden ja yhdeksän lähijakson mittainen koulutuskokonaisuus, joka koostuu Kehittävän harjoittelun perusteet –koulutuksesta, Kuntosalivalmentajakoulutuksesta sekä varsinaisista personal trainerin ammattiin valmistavista opinnoista. Lisäksi tarjoamme personal trainereille jatkokoulutusopintoja muun muassa Ravintovalmentajakoulutuksen, Terveysvalmentajakoulutuksen, Psyykkisen valmentajakoulutuksen sekä Voimavalmentajakoulutuksen muodoissa. Kunkin jatkokoulutuksen laajuus on neljä 2 päivän mittaista lähijaksoa eli yhteensä 8 päivää.

Trainer4Youn ravintokoulutus koostuu useammasta vaiheesta

Trainer4Youn pt- ja jatkokoulutukset sisältävät tieteelliseen näyttöön pohjaavaa ravintokoulutusta useassa eri lähijaksossa. Ravintokoulutusputki starttaa jo Kehittävän harjoittelun perusteet –opinnoissa, jolloin teemana ovat kansalliset ravitsemussuositukset, lautasmalli ja ateriarunko sekä ravinto-ohjauksen pääteemat. Kuntosalivalmentajakoulutuksessa ravitsemuskoulutus painottuu kuntosaliharjoittelijan ravitsemukseen eli liikuntaa edeltävään, sen aikaiseen sekä palauttavaan ravitsemukseen ja tavoitteenmukaiseen ravitsemukseen kuten kiinteytymis-, painonhallinta-, lihasmassan lisäämis- ja suorituskyvyn optimoimistavoitteissa. Ideana onkin, että ravitsemusosaamista täydennetään, syvennetään sekä viedään omista oivalluksista ohjaamiseen ja pitkäjänteisempään valmentamiseen koulutuspolulla edettäessä.

Varsinaisissa personal trainer –opinnoissa ravintokoulutuksen tärkeimpinä teemoina ovat ravitsemukseen liittyvä virallinen terminologia ja sen ymmärtäminen, ravinto-ohjaaminen käytännössä, ravintovalmennuksen vastuukysymykset, energiatarpeen arviointi, ruokapäiväkirjan pitäminen ja analysointi, harjoitusasiakkaan ravinto-ohjaaminen käytännössä sekä tavoitteenmukainen ravintovalmennus (terveyden edistäminen, painonhallinta, yleinen jaksaminen, kehonmuokkaus, fyysisen suorituskyky, sairauden hoito/ hoidon tukeminen). Koulutuksen oppimäärä perustuu tutkittuun tietoon, EuropeActiven standardeihin sekä tämän hetken konsensukseen siitä, miten ruokavalio todennäköisimmin vaikuttaa kokonaisterveyteen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Koulutuksen oppimäärä ei siis perustu kouluttajan mielipiteisiin, vaan vankkaan tutkimustietoon eikä yksittäisiin ruokavalioihin vaan kokonaisvaltaiseen ravitsemukseen.

Ravintovalmentajakoulutus perustuu ravitsemustieteeseen

Ravintovalmentajakoulutus on suunnattu jatkokoulutukseksi personal trainereille sekä lisäkoulutukseksi liikunnanohjaajille, liikuntaneuvojille, fysioterapeuteille, sairaanhoitajille, terveydenhoitajille tai ylipäätään henkilöille, jotka tekevät työtä ravinto- ja elintapaohjauksen parissa. Koulutus mahdollistaa myös toiminnan itsenäisenä ravintovalmentajana. Ravintovalmentajakoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa pääosinTrainer4Youn laillistetuista ravitsemusterapeuteista koostuva koulutustiimi. Ravintovalmentajakoulutus perustuu ravitsemustieteeseen ja ravitsemuspsykologiaan sekä käytännön ravintovalmentamista tukeviin monitieteellisiin oivalluksiin. Koulutuksen tavoitteena on lisätä terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalveluiden parissa työskentelevien henkilöiden ravitsemustietoutta ja ennen kaikkea ravintovalmennusosaamista.

Ravintovalmentajakoulutuksessa opetetaan mm ravintovalmentamisen perusteet, ravitsemuskäyttäytyminen, energiatasapaino, ruokailurytmi, ruoka-aineryhmät ja niiden saantisuositukset. Etätehtävät muodostavat merkittävän osuuden Ravintovalmentajakoulutuksen oppimäärästä (yhteensä 160 h). Lähijaksoilla käydään läpi myös energia-aineenvaihduntaa painonhallinnassa ja liikunnassa, ravitsemuspsykologiaa, ruokavaliosuunnittelun perusteita. Edellisten lisäksi koulutuksessa syvennytään muutoksen kannalta haitallisiin uskomuksiin, motivaatioon, elintapamuutoksen esteisiin, vuorovaikuttamiseen asiakastyössä, häiriöityneeseen syömiskäyttäytymiseen ja syömishäiriöihin sekä ravitsemustieteen ja –tutkimuksen hyödyntämiseen ja ravitsemukseen mediassa. Ravintovalmentajakoulutuksen viimeisellä lähijaksolla puretaan harjoitusasiakasraportit sekä lopputyöt. Ravintovalmentajaksi valmistuminen edellyttää hyväksyttyä, kaksiosaista lisenssikoetta, harjoitusasiakasraportin hyväksyttyä suorittamista sekä 100 %:sta läsnäoloa lähijaksoilla ja etätehtävien palauttamista sekä hyväksyttyä suoritusmerkintää.

Tavoitteena ihmisen auttaminen ja sujuva yhteistyö eri ammattiryhmien kesken

Trainer4Youn ravintokoulutuksen tavoitteena on antaa personal trainereille vankkaan tutkimusnäyttöön perustuvat eväät asiakkaidensa ravinto-ohjaamiseen, joita Ravintovalmentajakoulutuksen oppimäärä syventää sekä vahvistaa. Tavoitteena on myös auttaa personal traineria ymmärtämään osaamisensa rajat sekä antaa konkreettiset ohjeet siitä, milloin asiakas on syytä ohjata esimerkiksi laillistetun ravitsemusterapeutin vastaanotolle.

Ravintovalmentajakoulutus valmistaa siis kentälle helposti saavutettavia, käytännön elintapaneuvonnan ammattilaisia, joiden erityisosaamista on liikunnan, ravitsemuksen, levon ja palautumisen ja muiden elintapojen suunnittelu, ohjelmointi ja valmentaminen sille asiakasryhmälle, joka ei terveydellisten rajoitteiden vuoksi ole suoraan sairaanhoidon asiakaskuntaa.

Tutustu Ravintovalmentajakoulutuksen opetussuunnitelmaan tästä!

Ravintovalmentajakoulutus on kuulunut Trainer4Youn koulutustarjontaan vuodesta 2009 saakka. Viime vuosina kentälle on valmistunut keskimäärin 200 tyytyväistä Ravintovalmentajaa vuodessa. Suuri osa valmistuneista on personal trainereita sekä kuntokeskuksissa työskentelevää henkilökuntaa, mutta myös fysioterapeutteja, sairaanhoitajia, lähihoitajia, valmentajia, farmaseutteja, ravitsemus- ja elintarvikealan ammattilaisia ja varta vasten omasta ravitsemuksesta tai ravintovalmentajan työstä kiinnostuneita henkilöitä.

Ravintovalmentajakoulutus uudistettiin kokonaisuudessaan syksyn 2017 aikana. Uudistettu materiaali sekä ohjelma otetaankin vaiheittain käyttöön syksyn 2017 – kevään 2018 aikana. Uudistuksen tavoitteena on jatkaa suositun koulutusohjelman tarjoamista entistäkin käytännönläheisemmällä ja valmennuksellisemmalla koulutuskokonaisuudella, jossa pääpaino on ravintofysiologian, ravitsemuspsykologian, urheiluravitsemuksen sekä ravinto-ohjauksen sekä toimivimpien työkalujen ympärillä.

”Ravitsemusneuvontakentällä on ollut kokonaisen ammattiryhmän kokoinen aukko. Päästäkseen ravitsemusterapeutin vastaanotolle, on henkilöllä jo oltava jokin terveydellinen vaiva tai sairaus. Jos henkilö sen sijaan haluaa parantaa terveyttään ennakoivasti, haluaa parantaa suorituskykyään, hyvinvointiaan tai kehonkoostumustaan, ei tällaista palvelua ole aikaisemmin ollut saatavilla. Ravintovalmentajat täyttävät tämän aukon ja uskoni siihen, että kykenen koulutuksen käytyäni työllistämään itseni täysin ravintovalmennustyöllä, joka on kutsumukseni ja intohimoni, on vain vahvistunut koulutusmatkan aikana.”

– Nimetön koulutuspalaute, Oulu 2017 –

Voit lukea ravitsemuskoulutuksiemme oppikirjana käyttämämme Syö, liiku ja kehity e-kirjan (M. Rinta, Fitra. 2014) veloituksetta, kun kirjaudut Trainer4You tietopankkiin. Lue tästä!

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here