Trainer4Youn historiaa

Trainer4You aloitti EHFA:n (nykyisin EuropeActive) koulutustahoille suunnatun akkreidointiprosessin syksyllä 2012 ja prosessi saatettiin loppuun helmikuussa 2013. Käytännössä tällä aikavälillä EHFA:n työryhmä vertasi koulutuksemme sisältöä EHFA Personal trainer -standardien sisältöön ja kävi läpi kouluttajamme sekä palveluprosessimme. Akkreditointiprosessin hyötyinä koulutustaho voi varmistua siitä, että koulutuksen laatu kohtaa Euroopan parhaimpien asiantuntijoiden yhdessä laatimien vaatimuksien kanssa ja koulutus valmistaa opiskelijoita toimimaan kenttätyössä.

Helmikuusta 2013 alkaen Trainer4You on tehnyt tiivistä yhteistyötä EuropeActiven (ent. EHFA) kanssa, joka toimii Euroopassa liikunta-alan kattojärjestönä, ajaen liikunta-alan etuja ja vaikuttaen poliittiseen päätöksentekoon Brysselissä. EuropeActiven standardeja noudattaa tällä hetkellä yli 100 koulutustahoa seitsemässätoista eri Euroopan maassa, kolme koulutustahoa Yhdysvalloissa, kaksi Venäjällä ja yksi Australiassa. Yksi näistä koulutustahoista on Trainer4You.

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry vastaa alalla työskentelevien auktorisoitujen Personal tainerien APT™ -hakemistosta, joka avattiin vuonna 2015. APT™ -merkki on rekisteröity tavaramerkki ja sitä saa käyttää auktorisoidut koulutusorganisaatiot ja heidän kouluttamansa Personal trainerit. Trainer4You on ollut mukana APT™ -rekisterin kehitystyössä sen alusta alkaen ja liittyi APT™ auditoiduksi koulutustahoksi alkuvuodesta 2017. Auktorisoidut koulutustahot tuottavat standardin mukaista koulutusta, jossa koulutuksen laatu on todennettavaa ja vertailukelpoista.

APT™ ja EREPS rekisterit yhdistyivät virallisesti 1.1.2018, jolloin liittymällä APT™ rekisteriin Personal trainer pääsee myös jäseneksi EREPS –rekisteriin. Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa ihmisten kasvava kiinnostus omaan hyvinvointiin, työkyvyn ylläpitämiseen ja aktiiviseen ikääntymiseen näkyy suoraan Personal trainer –palveluiden lisääntyvänä kysyntänä. Trainer4You Personal trainer -koulutuksella on siis sekä eurooppalainen (Europe Active) että kansallinen (APT) auktorisointi. Tämä takaa Trainer4Youn kouluttamille personal trainereille parhaiden standardien mukaisen koulutuksen ja auktorisoidun pätevyyden niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Mikä on Europe Active ja mitä se tekee?

EuropeActive on terveys- ja kuntoliikunta-alan ääniEuropeActive ajaa liikunta-alan etuja ja vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Brysselissä, sekä jäseniensä kautta jäsenvaltiossa. Käytännön tasolla tehdään toimenpiteitä, joilla pyritään mahdollistamaan alan jatkuva laadullinen kehitys ja tätä kautta taloudellinen kasvu.

Euroopassa arvellaan olevan noin 48 000 kuntosalia ja liikuntakeskusta. Niissä toimii noin 250 000 liikunnan ammattilaista ja liikkuu yli 50 miljoonaa jäsentä. Terveys- ja kuntoliikuntabisneksen liikevaihdoksi on laskettu peräti 26,8 miljardia euroa (2014). EuropeActive tekee jatkuvaa tutkimustoimintaa ja ylläpitää informaatiokeskusta alaan liittyvästä keskeisestä tiedosta. Se julkaisee tutkimuskokoelmia ja alan oppikirjoja. EuropeActiven alaisuudessa toimiva standardointineuvosto on luonut liikunta-alan johtavat koulutusstandardit, ja se ylläpitää liikunnan ammattilaisten eurooppalaista rekisteriä (tästä lisää edempänä).

Lisätietoja:
http://www.europeactive.eu/

Mikä on Ereps –rekisteri ja mihin sitä tarvitaan?

Ereps (European Register of Exercise Professionals) on riippumaton prosessi, jonka tavoitteena on rekisteröidä kaikki liikunta ja hyvinvointialan ohjaajat, ammatinharjoittajat ja opettajat ympäri Euroopan. Erepsin laadunvarmennusprosessi ja rekisteri tuo näkyväksi liikunta- ja hyvinvointiammattilaisten osaamisen, todentaen henkilön ammattitaidon kuluttajille, työnantajille ja terveydenhuollon yhteistyökumppaneille. Kyseessä on yleiseurooppalainen järjestelmä, joka perustuu riippumattomiin kansallisiin tietokantoihin, jotka kulminoituvat yhteiseen eurooppalaiseen tietokantaan.

EuropeActiven ja Erepsin pyrkimys on liikunta- ja hyvinvointialan koulutusten ja valmennusten sekä alan ammattilaisten osaamisen ja laadun kehittäminen. Tavoitteena on luoda liikunta-alan tutkintojen viitekehys (Fitness Sector Qualification Framework, FSQF), joka toimii osana kahdeksanportaista eurooppalaista tutkintojen viitekehystä (European Qualification Framework, EQF).

Ammattipätevyyden tunnistaminen puolueettoman tahon toimesta sekä alan yhteisesti sopimien ja tunnustamien osaamisvaatimusten pohjalta on Erepsin toiminnan keskeisin tavoite. Erepsin tarjoama keskeisin hyöty on liikunta-alan ammattipätevyyden tunnistaminen huolimatta siitä, missä valtiossa tai koulutusjärjestelmässä oppi on hankittu. Ereps-tietokannasta löytyvät ammattilaiset omaavat todennetusti vähintään alan yhdessä sopimien saamisvaatimusten mukaisen ammattitaidon, sitoutuvat aktiivisesti kehittämään ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti, sekä ovat sitoutuneet noudattamaan alan yhdessä sovittuja eettisiä periaatteita.

Lisätietoja:
http://www.ereps.eu.com/

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry ja APT

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry on ainoa Suomessa toimiva kunto- ja terveysliikuntakeskusten toimialajärjestö (perustettu vuonna 2002). Yhdistyksen tarkoituksena on toimia elinkeino- ja toimialapoliittisena etujärjestönä, turvata ja edistää alan yrittäjyyttä.

SKY ry toimii edunvalvonta-, palvelu- ja koulutusjärjestönä ja edustaa asiantuntijana alan yrityksiä ja yrittäjiä esimerkiksi viranomais-, päättäjä- ja mediayhteyksissä. SKY ry toteuttaa aktiivisesti hankkeita, kampanjoita ja projekteja tukeakseen liikuntayrittäjiä ja toimialaa. Hankkeiden avulla tavoitteena on myös lisätä näkyvyyttä ja tietoutta säännöllisen liikunnan terveysvaikutuksista. Se järjestää myös tapahtumia, seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Esimerkiksi Liikuntapäivät -tapahtuma on vuosittain järjestettävä koko kansan liikuntatapahtuma, mikä tuo yhteen kaiken tasoiset liikkujat ja liikunta-alan yrittäjät maksuttomassa hyvän mielen kuntoilutapahtumassa. SKY ry vastaa alalla työskentelevien auktorisoitujen personal trainerien APT® -rekisteristä, joka yhdistyi Ereps –rekisterin kanssa virallisesti 1.1.2018. APT&EREPS –hakemisto toimii hyvänä osaamisen todentamisen välineenä sekä kuluttajille heidän etsiessään PT-palveluntarjoajaa, että työnantajilleparhaiden osaajien rekrytoinnissa. Personal trainerille itselle hakemisto toimii näyteikkunana ja markkinointialustana oman osaamisen ja erikoistaitojen esiin tuomiselle.

Lisätietoja:
www.apt-personaltrainer.fi
www.sky-ry.fi

Miksi liikunta-alalle tarvitaan standardeja?

EuropeActiven standardeja noudattaa tällä hetkellä yli 100 koulutustahoa seitsemässätoista eri Euroopan maassa, kolme koulutustahoa Yhdysvalloissa, kaksi Venäjälle ja yksi Australiassa. Liikunta-alan standardien tarkoitus on taata korkeatasoinen opetus ja oppiminen. Standardit varmistavat sen, että koulutus sopii eurooppalaiseen viitekehykseen. Lisäksi standardit helpottavat alan työvoiman liikkuvuutta Euroopassa ja muualla maailmassa. Edellisten tarkoitus puolestaan on mahdollistaa liikunta-alan jatkuva kasvu ja menestys, vakuuttaa asiakkaat tarjoamiemme palveluiden tuloksellisuudesta ja luotettavuudesta, sekä luoda näin alan ammattilaisille aiempaa parempia ansaintamahdollisuuksia.

EuropeActive on vuonna 2005 määritellyt personal trainerin ammattilliset osaamisvaatimukset, joita muokattiin eurooppalaisen viitekehyksen mukaisiksi vuonna 2011. Eurooppalaisessa viitekehyksessa personal trainerin osaamisvaatimukset asettuvat tasolle 4.