Elintapavalmentaja-koulutus

Elintapavalmentaja-koulutus

Ymmärrä miten ja miksi liikuntaa voi käyttää lääkkeenä

Elintapasairaudet koskettavat yli puolta Suomen työikäisestä väestöstä

Elintapavalmentaja-koulutus antaa ajantasaisen ja näyttöön perustuvan ymmärryksen siitä, miten eri elintapasairauksiin voidaan positiivisesti vaikuttaa liikunnan ja ravitsemuksen keinoin. Koulutuksen jälkeen ymmärrät, milloin ja minkälainen liikunta kunkin elintapasairausasiakkaan kohdalla on vaikuttavinta ja turvallista. Saat riittävät perustiedot ja -taidot eri elintapaneuvonnan perusteista sekä eri elintapasairauksien diagnooseihin pohjautuvasta liikunta- ja ravitsemusneuvonnasta. Elintapavalmennuksen lisäosaamisella sekä terveydenhoidon ja liikunnan ammattilaiset voivat yhdessä toteuttaa vaikuttavaa ja arjen tasolle jalkautuva elintapahoitoa.


Lataa koulutuksen tietopaketti Katso alkavat koulutukset ja osta koulutus

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Elintapavalmentaja-koulutus on tarkoitettu liikunta- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät eri elintapasairauksien parissa, ja haluavat sekä ennaltaehkäistä sairauksia että tukea asiakkaan elintapamuutosta liikunnan ja ravitsemuksen keinoin. Esimerkkejä nimikkeistä ovat muun muassa personal trainerit, liikuntaneuvojat ja -ohjaajat, terveydenhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit ja lääkärit.

Oletko valmis vastaamaan haasteeseen?

Liikunta- ja terveydenhuoltoalalla on erittäin todennäköistä, että suuri osa ammattilaisten asiakkaista kärsii yhdestä tai useammasta elintapasairaudesta. Yksi nopeimmin yleistyvistä elintapasairauksista Suomessa on tyypin 2 diabetes. Diabetesta sairastaa jo yli 500 000 suomalaista. Noin 75 prosenttia sairastaa tyypin 2 diabetesta, jonka puhkeamiseen elintavoilla on ratkaiseva merkitys. Jos mikään ei muutu, arvioidaan diabetekseen sairastuneiden määrän jopa kaksinkertaistuvan seuraavan 10–15 vuoden aikana.

Työikäisistä yli 2 miljoonaa on ylipainoisia (BMI yli 25 kg/m2), joista noin 650 000 on lihavia (BMI yli 30 kg/m2). Ongelma ei tietenkään ole itse lihavuus, vaan sen mukanaan tuomat liitännäissairaudet, joista tyypin 2 diabeteksen lisäksi vakavimpia ovat kohonnut verenpaine, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt (kohonnut kolesteroli), valtimonkovettumatauti ja lopulta sepelvaltimotauti. Ongelman mittakaavaa kuvaa se, että peräti 37 prosenttia suomalaisista kuolee verenkiertoelinten sairauksiin.

Personal trainereille
Liikuntaneuvojillle
Liikunnanohjaajille
Fysioterapeuteille
Terveydenhoitajille
Lähihoitajille
Sairaanhoitajille
Lääkäreille
Apteekkien henkilökunnalle

Koulutuksen sisältö

Elintapavalmentaja-koulutuksen sisältö pureutuu yleisimpien elintapasairauksien etiologiaan (syyoppi) ja patologiaan (tautioppi) ja sitä kautta niiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liikunnan ja ravitsemuksen keinoin. Opit myös tunnistamaan, milloin ja mille ammattiryhmälle asiakas on ohjattava parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Koulutuksen jälkeen sinulla on riitävät tiedot elintapasairaiden tai sairastumisriskissä olevien turvalliseen ja tuloksekkaaseen liikunta ja ravinto-ohjaukseen.

 • 1. lähijakso
 • 2. lähijakso
 • 3. lähijakso
 • 4. lähijakso

1. Lähijakso: Liikuntafysiologia, liikunnan perusperiaatteet ja ohjelmointi

 • Ymmärrät aineenvaihdunnallisten, hermostollisten sekä tuki- ja liikuntaelimistön elinjärjestelmien toiminnan liikuntafysiologian näkökulmasta.
 • Ymmärrät mitä muutoksia akuutti (lyhytkestoinen) ja krooninen (toistuva) liikunta kyseisissä elinjärjestelmissä aiheuttaa sekä näiden keholle asettaman palautumisajan syntymekanismin ja keston.
 • Ymmärrät liikunnan perusperiaatteiden kuten ylikuormitus, spesifisyys, progressiivisuus, jatkuvuus ja yksilöllisyys, merkityksen terveyskunnon parantamisessa.
 • Opit soveltamaan perusperiaatteita suunnitellaksesi kunkin asiakkaan lähtötilanteet ja tavoitteet huomioivan yksilökohtaisen, turvallisen ja nousujohteisen liikuntasuunnitelman.
 • Ymmärrät terveyskunnon ja suorituskyvyn parantamisen merkityksen sekä eroavaisuudet.
 • Opit kuinka liikuntaa voidaan viikkojen, kuukausien ja vuosien saatossa jaksottaa erilaisten terveys- ja suorituskykytavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Ymmärrät lineaarisen ja blokkiperiodisaatioon pohjautuvat ohjelmointimallit.
 • Opit kuinka liikunnan annostelua voidaan tutkittuihin faktoihin perustuen hyödyntää turvallisesti ja tehokkaasti.

2. Lähijakso: Liikuntakelpoisuuden arviointi, yleisten elintapasairauksien etiologia ja patologia ja liikunta lääkkeenä

 • Opit huomioimaan asiakkaan kokonaisvaltaisen lähtötilanteen.
 • Ymmärrät milloin ja minkälaisen liikunnan aloittaminen on turvallista ja milloin on syytä konsultoida asiassa lääkäriä.
 • Opit yleisten elintapasairauksien syntymekanismit ja syytekijät, sekä millaisia muutoksia sairaus aiheuttaa elimistössä. Käsiteltäviin sairauksiin kuuluvat mm. osteoporoosi, nivelrikko, nivelreuma, metabolinen oireyhtymä, sepelvaltimotauti, diabetes, kohonnut verenpaine ja astma.
 • Opit, missä määrin ja millaisin vaikutusmekanismein liikunta toimii lääkkeenä kunkin sairauden yhteydessä.
 • Opit suunnittelemaan turvallisia ja tehokkaita liikuntaohjelmia myös haasteellisista lähtökohdista aloittaville asiakkaille.
 • Opit tunnistamaan oman ammattitaitosi rajat, sekä tarvittaessa ohjaamaan asiakkaan asiaankuuluvalle ammattilaiselle.
 • Opit tuntemaan liikunta- ja terveydenhoitosektorin eri ammattiryhmät sekä toimimaan yhteistyössä näiden kanssa asiakkaan terveyskunnon parantamiseksi.

3. Lähijakso: Ravitsemuksen merkitys yleisimpien elintapasairauksien synnyssä, ehkäisyssä ja hoidossa sekä elintapamuutoksen tukeminen

 • Ymmärrät yleiset ravitsemussuositukset (tausta, näyttö, tarkoitus) ja osaat antaa konkreettisia yleisen tason ohjeita kohti terveyttä edistävää ravitsemusta.
 • Ymmärrät ravitsemuksen merkityksen yleisimpien elintapasairauksien ehkäisyssä ja hoidossa ja tunnet yleisten elintapasairauksien ravitsemukselliset hoitosuositukset.
 • Tunnet yleisimpien elintapasairauksien tyypillisimmät ravitsemukselliset haasteet ja kuinka niitä voi pyrkiä ratkaisemaan.
 • Opit tuntemaan ravitsemushoidon eri ammattiryhmät ja näiden toimenkuvat.
 • Opit tunnistamaan ravitsemukselliset riskitilanteet sekä oman ammattitaidon rajat asiakastyössä
 • Opit ohjaamaan asiakkaan tarvittaessa eteenpäin asianmukaiselle ammattilaiselle sekä toimimaan tämän kanssa yhteistyössä asiakkaan terveyskunnon parantamiseksi.
 • Ymmärrät käyttäytymisen muutoksen vaiheittaisen luonteen (transteoreettinen muutosvaihemalli).
 • Opit tekemään johtopäätöksiä asiakkaan muutosvalmiuden asteesta ja ymmärrät pääperiaatteissaan muutosvaiheisiin todennäköisimmin soveltuvat muutosta tukevat menetelmät ja käytännöt.

4. Lähijakso: Asennon ja liikkeen merkitys tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyssä ja hoidossa, yleisten elintapasairauksien vaikutus asennon- ja liikkeenhallintaan

 • Ymmärrät asennonhallinnan merkityksen tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
 • Ymmärrät miksi liikkeen laatu ja asennon- sekä liikkeenhallinta ovat suorituskyvyn parantamisen ennakkovaatimuksia.
 • Opit yleisten kroonisten- ja elintapasairauksien tyypilliset vaikutukset asentoon ja liikkeeseen ja osaat huomioida nämä liikuntasuunnitelman laatimisessa.
 • Osaat suorittaa yksinkertaisia asennon- ja liikkeenhallinnan testejä ja analyyseja ja osaat päätellä asiakkaan asentovirheen tai liikkeenhallinnan puutteen suuruusasteen.
 • Ymmärrät hartiarenkaan, alaraajan sekä keskivartalon asennonhallinnan spesifisti sekä kerrannaisvaikutuksen koko kehon liikkeenhallintaan.
 • Osaat analyysin perusteella antaa kulloinkin soveltuvia liikuntaohjeita lievien asentovirheiden tai liikkeenhallinnan puutteiden korjaamiseksi.
 • Ymmärrät oman ammattitaitosi rajat.
 • Opit tuntemaan asennon- ja liikkeenhallinnan parissa työskentelevät eri ammattiryhmät ja osaat tarvittaessa ohjata asiakkaan asianmukaiselle ammattilaiselle.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tarvitseeko koulutukseen olla pohjakoulutusta?
Elintapavalmentaja on liikunta- ja terveydenhuoltoalan täydentävä koulutus, eli sinulla tulisi olla taustalla esimerkiksi personal trainerin, liikunnanohjaajan, lähihoitajan, terveydenhoitajan tms. opinnot.

Olen liikunta-alan ammattilainen. Mitä hyötyä koulutuksesta on minulle?
Elintapavalmentajana voit erikoistua elintapasairauksia sairastavien tai sairastumisriskissä olevien liikuntaneuvontaan ja valmennukseen. Sinulla on ajantasainen, riittävä ja näyttöön perustuva ymmärrys siitä, milloin ja minkälainen liikunta kunkin asiakkaan kohdalla on vaikuttavinta ja turvallista. Voit ajatella asiaa näin: jos sinulla olisi jokin sairaus, menisitkö itse ennemmin alan erikoisosaajalle vai yleisosaajalle? Koulutuksen jälkeen voit toimia tehokkaasti osana kokonaisvaltaista hoitoprosessia ja voit myös todennäkösesti korottaa palvelujesi hintoja erityisosaamisen myötä.

Olen terveydenhuoltoalan ammattilainen. Mitä hyötyä koulutuksesta on minulle?
Kuten tiedämme, hyvillä ja huonoilla elintavoilla on suuri merkitys kaikkien elintapasairauksien puhkeamiseen ja hoitoon. Sopivalla lisäosaamisella voit yhdessä liikunnan ammattilaisten kanssa toteuttaa vaikuttavaa ja arjen tasolle jalkautuvaa elintapahoitoa oman työsi kautta. Ihmisen opastaminen ja tukeminen kohti terveellisempiä elintapoja on paras mahdollinen lääke elintapasairauksien ehkäisyyn ja kustannustehokas keino elintapasairauksien hoitoon, joten siihen kannattaa panostaa myös terveydenhuollon puolella. Laaja osaaminen tuo mukanaan kilpailuedun sekä ammattilaiselle itselleen että hänen edustamalleen yritykselle.

Mitä jos kaikki lähijaksoviikonloput eivät sovi omaan aikatauluun?
Jos jokin koulutuksen päivistä ei sovi sinulle, voit olla yhteydessä koulutuksesta vastaavaan yhteyshenkilöön. Hänen kanssa pystyt sopimaan korvaavista vaihtoehdoista.

Voinko maksaa koulutuksen osissa ja alkavatko maksut heti ilmoittautumisesta?
Voit jakaa koulutuksen hinnan joka 36 erään Svea Erämaksulla. Lue lisää Svea Erämaksusta tästä.

Koulutuskokonaisuuden suunnittelu ja vastuukouluttajat:

Tutustu kouluttajiin täällä

Saat lisätietoja kouluttajista klikkaamalla kouluttajan kuvaa.

Koulutuksen maksuvaihtoehdot

Ilmoittaudu koulutukseen hyvissä ajoin ennen alkamispäivää! Saat edullisemman early bird hinnan ja voit jakaa maksun jopa 24 erään.

= Early bird hinta 1440 euroa (ilmoittautuminen 3kk ennen koulutusta)
Koulutuksen ovh hinta 1590 euroa.

Voit jakaa koulutusmaksun joustavasti jopa 24 kuukausierään Svea erämaksulla. Tällöin maksat koulutuksen hinnan lisäksi kertaluontoisen tilinavausmaksun 29,90 euroa sekä 10 euron kuukausittaisen tilinhoitomaksun. Svea erämaksusta et maksa korkoa. Lue lisää Svea erämaksusta täältä.

Koulutuksien osallistumispaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikki sivuillamme ilmoitetut hinnat sisältävät alv:ta 24 %. Lue lisää maksuehdoista täältä.

Vielä kysyttävää? Jätä yhteydenottopyyntö koulutuksesta


Haluatko että otamme sinuun yhteyttä koulutukseen liittyen? Jätä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella niin otamme yhteyttä ja vastaamme koulutukseen liittyviin kysymyksiin.

Esimerkkilaskelmat Elintapavalmentaja -koulutuksen kuukausimaksueristä

Esimerkkilaskelma 6 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 1590,00 €
Maksuaika 6 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 21,20 %
Luottokustannukset yht: 89,90 €
Kokonaiskustannukset: 1679,90 €

Kuukausierä 275,00 € / KK
Katso Svea Erämaksua koskevia kysymyksiä ja vastauksia.

Esimerkkilaskelma 12 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 1590,00 €
Maksuaika 12 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 18,66 %
Luottokustannukset yht: 149,90 €
Kokonaiskustannukset: 1739,90 €

Kuukausierä 142,50 € / KK
Katso Svea Erämaksua koskevia kysymyksiä ja vastauksia.

Esimerkkilaskelma 24 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 1590,00 €
Maksuaika 24 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 16,98 %
Luottokustannukset yht: 269,90 €
Kokonaiskustannukset: 1859,90 €

Kuukausierä 76,25 € / KK
Katso Svea Erämaksua koskevia kysymyksiä ja vastauksia.

Esimerkkilaskelma 36 kuukauden maksusopimuksesta

Maksuaika 6 kk Maksuaika 12 kk Maksuaika 24 kk

Esimerkkilaskelma 6 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 1590,00 €
Maksuaika 6 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 21,20 %
Luottokustannukset yht: 89,90 €
Kokonaiskustannukset: 1679,90 €

Kuukausierä 275,00 € / KK

Esimerkkilaskelma 12 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 1590,00 €
Maksuaika 12 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 18,66 %
Luottokustannukset yht: 149,90 €
Kokonaiskustannukset: 1739,90 €

Kuukausierä 142,50 € / KK

Esimerkkilaskelma 24 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 1590,00 €
Maksuaika 24 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 16,98 %
Luottokustannukset yht: 269,90 €
Kokonaiskustannukset: 1859,90 €

Kuukausierä 76,25 € / KK

Lue lisää lataamalla Terveysvalmentaja-opas.

Luomalla maksuttoman Trainer4You-tilin saat käyttöösi Terveysvalmentaja-oppaan sekä yli 200 videota harjoittelusta ja ravitsemuksesta.​​


Opas sisältää mm.:

 • Miksi terveysvalmennusta tarvitaan?
 • Mitä Suomessa sairastetaan ja kuinka paljon?
 • Onnistunut valmennus vaatii eri tahojen yhteistyötä
 • Mitä kaikkea koulutus sisältää?
 • Tarkka kuvaus koulutuksen kulusta ja käsiteltävistä aiheista
 • Mitä osaat käytyäsi koulutuksen?
Lataa opas