EHFA ja Ereps

Mikä on EuropeActive ja mitä se tekee?

EuropeActive on terveys- ja kuntoliikunta-alan ääni Euroopassa. Lyhyesti järjestö määrittelee tavoitteensa seuraavasti: More people, more active, more often. Eli vapaasti suomennettuna enemmän ihmisiä aktiivisemmiksi useammin.

EuropeActive ajaa liikunta-alan etuja ja vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Brysselissä, sekä jäseniensä kautta jäsenvaltiossa. Käytännön tasolla tehdään toimenpiteitä, joilla pyritään mahdollistamaan alan jatkuva laadullinen kehitys ja tätä kautta taloudellinen kasvu.

Euroopassa arvellaan olevan noin 48 000 kuntosalia ja liikuntakeskusta. Niissä toimii noin 250 000 liikunnan ammattilaista ja liikkuu yli 50 miljoonaa jäsentä. Terveys- ja kuntoliikuntabisneksen liikevaihdoksi on laskettu peräti 26,8 miljardia euroa (2014).

EuropeActive tekee jatkuvaa tutkimustoimintaa ja ylläpitää informaatiokeskusta alaan liittyvästä keskeisestä tiedosta. Se julkaisee tutkimuskokoelmia ja alan oppikirjoja, joista ensimmäiset ovat jo kääntäjillä ja pian saatavilla myös suomeksi.

EuropeActiven alaisuudessa toimiva standardointineuvosto on luonut liikunta-alan johtavat koulutusstandardit, ja se ylläpitää liikunnan ammattilaisten eurooppalaista rekisteriä (tästä lisää edempänä).

Miksi liikunta-alalle tarvitaan standardeja?

EuropeActiven standardeja noudattaa tällä hetkellä yli 100 koulutustahoa seitsemässätoista eri Euroopan maassa, kolme koulutustahoa Yhdysvalloissa, kaksi Venäjälle ja yksi Australiassa. 

Liikunta-alan standardien tarkoitus on taata korkeatasoinen opetus ja oppiminen. Standardit varmistavat sen, että koulutus sopii eurooppalaiseen viitekehykseen. Lisäksi standardit helpottavat alan työvoiman liikkuvuutta Euroopassa ja muualla maailmassa.

Edellisten tarkoitus puolestaan on mahdollistaa liikunta-alan jatkuva kasvu ja menestys, vakuuttaa asiakkaat tarjoamiemme palveluiden tuloksellisuudesta ja luotettavuudesta, sekä luoda näin alan ammattilaisille aiempaa parempia ansaintamahdollisuuksia.

EuropeActive on vuonna 2005 määritellyt personal trainerin ammattilliset osaamisvaatimukset, joita muokattiin eurooppalaisen viitekehyksen mukaisiksi vuonna 2011. Eurooppalaisessa viitekehyksessa personal trainerin osaamisvaatimukset asettuvat tasolle 4.

Mikä on EREPS-rekisteri ja mihin sitä tarvitaan?

EREPS (European Register of Exercise Professionals) on riippumaton prosessi, jonka tavoitteena on rekisteröidä kaikki liikunta ja hyvinvointialan ohjaajat, ammatinharjoittajat ja opettajat ympäri Euroopan.

EREPS:in laadunvarmennusprosessi ja rekisteri tuo näkyväksi liikunta- ja hyvinvointiammattilaisten osaamisen, todentaen henkilön ammattitaidon kuluttajille, työnantajille ja terveydenhuollon yhteistyökumppaneille. Kyseessä on yleiseurooppalainen järjestelmä, joka perustuu riippumattomiin kansallisiin tietokantoihin, jotka kulminoituvat yhteiseen eurooppalaiseen tietokantaan.

EuropeActiven ja EREPS:in pyrkimys on liikunta- ja hyvinvointialan koulutusten ja valmennusten sekä alan ammattilaisten osaamisen ja laadun kehittäminen. Tavoitteena on luoda liikunta-alan tutkintojen viitekehys (Fitness Sector Qualification Framework, FSQF), joka toimii osana kahdeksanportaista eurooppalaista tutkintojen viitekehystä (European Qualification Framework, EQF).

Ammattipätevyyden tunnistaminen puolueettoman tahon toimesta sekä alan yhteisesti sopimien ja tunnustamien osaamisvaatimusten pohjalta on EREPS:in toiminnan keskeisin tavoite. EREPS:in tarjoama keskeisin hyöty on liikunta-alan ammattipätevyyden tunnistaminen huolimatta siitä, missä valtiossa tai koulutusjärjestelmässä oppi on hankittu. 

EREPS-tietokannasta löytyvät ammattilaiset omaavat todennetusti vähintään alan yhdessä sopimien osaamisvaatimusten mukaisen ammattitaidon, sitoutuvat aktiivisesti kehittämään ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti, sekä ovat sitoutuneet noudattamaan alan yhdessä sovittuja eettisiä periaatteita.

Vuonna 2014 standardit on saatu laadittua jo viitekehysten (katso seuraava kappale) viidelle ensimmäiselle tasolle. Näistä Suomessa on saatavilla ainakin tasolle neljä sijoittuvan personal training -standardin mukaista koulutusta. Standardeihin voit tutustua tarkemmin tästä.

Mikä on eurooppalainen viitekehys ja mikä sen tavoite on?

Viitekehyksen tavoite on arvokas. Sen avulla pyritään edistämään kansalaisten liikkuvuutta ja elinikäistä oppimista helpottamalla eri maiden tutkintojen vertailua. 

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2008 suosituksen eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä (European Qualifications Framework, EQF). Erityisen merkittävää viitekehyksessä on oppimistuloksen määrittely tietoina, taitoina ja pätevyytenä, aiemman ajallisen suorittamisen sijasta. Viitekehys kattaa kaikki yleissivistävän, ammatillisen ja korkeakoulutuksen tutkinnot, jotka on jaoteltu kahdeksalle viitetasolle.

Suomessa kansainvälisen viitekehyksen työstäminen on kesken, mutta tulee hallituksen esityksen (3.5.2012) mukaan sisältämään seuraavat toimenpiteet:  

  • perusopetuksen oppimäärän tuottama osaaminen tasolle 3
  • ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä vaativuustasolle 4
  • ammatilliset perustutkinnot ja ammattitutkinnot tasolle 4
  • erikoisammattitutkinnot tasolle 5
  • ammattikorkeakoulututkinnot ja alemmat korkeakoulututkinnot tasolle 6
  • ylemmät korkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tasolle 7
  • yliopistojen tieteelliset, taiteelliset ja ammatilliset jatkotutkinnot, esim. lisensiaatin tutkinto ja tohtorin tutkinto tasolle 8

Lue lisää