Artikkelin ovat kirjoittaneet Riitta Vienola ja Terho Kangasharju Arcadan ammattikorkeakoulusta.

“Oletko aktiivinen, energinen ja ulospäinsuuntautunut liikunnan ammattilainen? Haemme joukkoomme uusia…” Näin alkaa moni liikunta-alan työpaikkailmoitus. Liikunta-ala on tunnettu ekstroversion ihanteestaan: mielikuvaan ihanteellisesta ryhmäliikunnanohjaajasta kuuluu reippaus, energisyys ja leveä hymy. Muissakin työtehtävissä suurimpina hyveinä pidetään ulospäinsuuntautuneisuutta ja sosiaalisuutta.

Onko tätä syytä kyseenalaistaa? Onko muilla piirteillä merkitystä? Määrääkö synnynnäinen temperamentti, miten pätevä ihminen on työssään? Entä mitä vahvuuksia on olemukseltaan hillitymmillä introverteilla?

Introversio ja ekstroversio – “temperamentin etelä ja pohjoinen”

Ihmisen persoonallisuus muodostuu temperamentin, ympäristön ja yksilöllisyyden yhteisvaikutuksesta. Sanotaan, että temperamentti on kivijalka ja persoonallisuus rakennus. Temperamentti on biologiaan pohjautuva yksilöllinen käyttäytymistyyli ja monen teorian mukaan sen tärkein osa-alue – ”temperamentin etelä ja pohjoinen” – on introversio–ekstroversio-asteikko, jolle jokainen ihminen sijoittuu johonkin kohtaan.

Introvertit suuntaavat luonnostaan energiansa ensisijaisesti sisäänpäin ja ekstrovertit ulospäin. Nämä tyypit eroavat toisistaan merkittävästi monessa suhteessa, mikä ilmenee myös aivojen ja hermoston toiminnassa. Ekstrovertit tarvitsevat introvertteja enemmän ulkoisia ärsykkeitä toimiakseen parhaiten. He tekevät mielellään montaa asiaa yhtä aikaa ja selvittävät annetut tehtävät nopeasti, introvertit puolestaan uppoutuvat mieluummin yhteen asiaan kerrallaan ja työskentelevät huolellisesti ja harkitsevasti. Sosiaaliset taidot eivät riipu introversion tai ekstroversion tasosta, mutta ekstrovertit yleensä viihtyvät väenpaljoudessa ja nauttivat uusien ihmisten tapaamisesta, kun taas introvertit suosivat vuorovaikutusta kahden kesken tai pienissä ryhmissä ja nauttivat eniten läheisten ihmisten seurasta.

Jaottelu introvertteihin ja ekstrovertteihin ei ole yksiselitteistä ja harva ihminen kokee kuuluvansa selkeästi jompaankumpaan ryhmään. Termien kehittäjän Carl Jungin mukaan jokaisessa ihmisessä on jossain määrin nämä molemmat puolet eikä puhtaasti introverttia tai ekstroverttia ole olemassa. Laajimman määritelmän mukaan ihminen on kuitenkin joko ekstrovertti tai introvertti sen mukaan, kumpi piirteistä on toista hallitsevampi. Suunnilleen puoliväliin sijoittuvia sanotaan ambiverteiksi. Keskeinen kysymys jaottelussa on, saako ihminen energiaa viettäessään aikaa yksin vai muiden seurassa. Amerikkalaisista kolmannes tai jopa puolet on MBTI-tietokannan mukaan introvertteja, mutta vallitsevan ekstroversion ihanteen takia moni todennäköisesti esittää olevansa ekstrovertimpi kuin oikeasti on.

kangasharju-01
Personal trainerinä yrityksessä R5 toimiva Johan Lahti toteaa, että pt:n on hyvä löytää oma tyylinsä, mutta on tärkeää myös uskaltaa astua oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. “Ihan kuten me vaaditaan meidän asiakkailtakin – ainakin jos kehitys kiinnostaa.”

Introvertit personal trainerit kuulevat asiakkaansa tarpeet

Personal trainereiden eli henkilökohtaisten kuntovalmentajien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosikymmenen aikana. Vuonna 2014 personal trainereitä Suomessa koulutti 25 eri tahoa ja vuonna 2013 Suomessa valmistui 1250 uutta personal traineriä Saara Koskisen tekemän kartoituksen mukaan. Liikunnan tuotteistamista selvittänyt tutkimusprojekti (LITTA) totesi, että ryhmäliikuntapalvelun menestys riippuu brändäyksen onnistumisesta – tuotteelle tulee luoda kasvot. Liikunnanohjaaja on osa markkinointikonseptia ja voi omalla olemuksellaan markkinoida liikuntakeskuksen brändiä ja sen tuotteita. Konseptien ja lisenssien aikakaudella olennaista ei ole enää suunnittelutaito, vaan kyky esittää muiden suunnittelema ohjelma innostavalla tavalla.

Terho Kangasharju tutki liikunnanohjaajan opinnäytetyössään introversio–ekstroversio-piirteitä liikunta-alalla. Kohderyhmäksi valittiin Trainer4Youn kouluttamat personal trainerit. Ensimmäinen vaihe kartoitti introverttien määrää. Kyselylomakkeen avulla selvitettiin piirteiden jakautumista asteikolla 0–20 (ekstrovertti–iintrovertti). Skaalan ekstroverttipuolelle sijoittui 44 %, introverttipuolelle 52 % ja tasan keskikohtaan 3 % vastaajista. Kyselyyn vastasi 206 ihmistä.

kangasharju-03
Tutkimukseen osallistuneiden Trainer4You Personal trainereiden ekstroversio–introversio-piirteiden jakauma (0 = Ekstroversio, 20 = Introversio), N = 206.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa lähetettiin osalle introverttipuolelle sijoittuneista jatkokysely, jonka tarkoituksena oli selvittää, miten introvertit personal trainerit itse määrittelevät omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan työssään. Vastaajia toisessa kyselyssä oli 15. Tutkimukseen vastanneet ”introvertit” olivat lähempänä kyselyasteikon keskikohtaa kuin introverttipäätä.

“Olen rauhallinen, pystyn keskittymään pelkästään asiakkaaseen. Pystyn valmistautumaan hyvin tapaamisiin ja mielestäni osaan eläytyä asiakkaan tilanteeseen ja pyrin kuuntelemaan kaikki mitä heillä on sydämellään. […]”

“Ohjaan asiakkaita rauhallisesti mutta päättäväisesti. Olen tarkkailija joka ei ole koko ajan äänessä.”

“Olen empaattinen. Koen, että asiakkaat kaipaavat, että heitä ymmärretään. Haluan tuntea asiakkaani mahdollisimman hyvin, olen kannustava, rohkaiseva ja pyrin aina löytämään yksilöllisiä keinoja asiakkaiden motivointiin. […] Asiakkaat arvostavat aitoutta, rentoutta, helposti lähestyttävää luonnettani, ymmärtäväisyyttäni ja tarkkuuttani. […]”

Eniten mainitut vahvuudet olivat empaattisuus, kuuntelutaidot ja toimeen tuleminen ihmisten kanssa. Heikkouksiksi koettiin eniten itsensä tai osaamisensa esiin tuominen ja epävarmuus tai itseluottamuksen puute. Monet vastaajista kokivat painetta olla ekstrovertimpia.

kangasharju-02
Stefanie Hagelstam työskentelee pt:nä, kirjoittaa blogia Steffit.com ja kilpailee sekä crossfitissä että painonnostossa. Omassa valmentajassaan hän arvostaa avoimuutta, omistautuneisuutta, joustavuutta ja vahvaa uskoa valmennettaviaan kohtaan. “Kun valmentajaa ei enää tarvita, vaan asiakas/urheilija pärjää omillaan, on lopputulos mielestäni onnistunut.”

Onko persoonallisuuden piirteillä sittenkään väliä?

Tutkimustulosten perusteella liikunta-alalta löytyy paljon introverttejä, vaikka julkisuus tuntuukin olevan ektroverttien hallinnoimaa. Introversio hallitsevampana piirteenä ei estä personal trainereita kokemasta, että heillä on vahvuuksia, joita pidetään tärkeinä personal training -alalla.

Introversio ja ekstroversio eivät korreloi osaamisen kanssa eikä kumpaakaan voi pitää sinänsä hyvänä tai huonona. Molemmissa temperamenttityyleissä on heikkouksia ja vahvuuksia. Vastakkainasettelun sijaan ne tulisi nähdä toisiaan täydentävinä ja tasapainottavina niin yksittäisten ihmisten kuin ryhmien kohdalla.

Tutkimustulosten valossa on syytä pohtia tarkemmin, mitä ominaisuuksia työelämässä arvostamme ja millä perusteella. Oman osaamisen markkinointi, verkostoituminen ja asiantuntijuus ovat olennaisia taitoja liikunnan ammattilaiselle, mutta kovin ääni ei aina takaa parasta tulosta. Eräs vastaajista tiivistikin ajatuksensa osuvasti: “Kaikenlaisia meitä on, ja kaikenlaisia tuntuu kenttä ja asiakaskunta tarvitsevan”.

Koko tutkimuksen löydät osoitteesta www.theseus.fi. Kangasharju, Terho. 2015, Personal trainereiden introversio–ekstroversio-piirteiden kartoitus ja introversion koettu vaikutus personal trainerin työssä, Helsinki: Arcada, Liikunta ja terveyden edistäminen.

Lähteet

Cain, Susan. 2012, Hiljaiset. Introverttien manifesti, Helsinki: Avain, 388 s.

CAPT. 2003, Estimated Frequencies of the Types in the United States Population. Saatavilla: http://www.capt.org/products/examples/20025HO.pdf Haettu 3.4.2015.

Geen, Russell G. 1984, Preferred Stimulation Levels in Introverts and Extroverts: Effects on Arousal and Performance, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 46, nro 6, s. 1303–1312.

Jonkman, Linus. 2015, Introvertit. Työpaikan hiljainen vallankumous, Jyväskylä: Atena, 296 s.

Kagan, Jerome & Snidman, Nancy. 2004, The Long Shadow of Temperament, Cambridge: Harvard University Press, s. 4–33.

Koskinen, Saara 2014, Personal traineriksi aikovalle on tarjolla kirjava kattaus koulutuksia. Liikunta & Tiede. Vol 51. Nro 5, s. 57-61.

Parviainen, Jaana. Raportti liikuntatieteellisestä tutkimusprojektista. Saatavilla:
http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/142/Liikunnan_tuotteistaminen.pdf Haettu 15.11.2015

Sharp, Daryl. 1987, Personality Types. Jung’s Model of Typology, Toronto: Inner City Books, 128 s.


Riitta Vienola on liikuntatieteiden maisteri ja lehtori ammattikorkeakoulu Arcadassa. Terho Kangasharju on liikunnanohjaaja (AMK) ja Trainer4You Personal trainer.

Kuvat: Johan Lahti, Sandra Hagelstam, Stefanie Hagelstam

Minustako personal trainer? Lataa opas Personal training – monien mahdollisuuksien ala

urapolku_kansi1

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here