Psyykkinen valmentaja -koulutus

Psyykkinen valmentaja

Parhaat työkalut psyykkiseen valmentamiseen

Haluatko aidosti tukea painonpudottajia muutosprosessin äärellä? Haluatko auttaa urheilijoita todella ylittämään itsensä? Psyykkinen valmentaja on syventävä koulutus, joka antaa käytännönläheiset valmiudet tämän kaltaisiin tehtäviin. Jokainen ihmisiä valmentanut ammattilainen tietää, että muutoksen suurimmat haasteet ovat usein luonteeltaan psykologisia. Koulutuksen jälkeen osaat toimia urheilijoiden psyykkisenä valmentajana ja vähän liikkuvan tai ylipainoisen henkilön muutosprosessin ohjaajana osana liikunta- ja terveysneuvontaa. Psyykkinen valmentaja-koulutusohjelman kaksi tärkeintä sovellusaluetta ovat liikunnan ja terveyden edistäminen ja urheilupsykologia.

Lataa koulutuksen tietopaketti Katso alkavat koulutukset ja osta koulutus

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Psyykkinen valmentaja -koulutus soveltuu liikunta- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille, esimerkiksi fysioterapeuteille, terveydenhoitajille, työterveyshoitajille, psykologeille, liikunnanohjaajille, personal trainereille ja ravintovalmentajille. Psyykkinen valmentaja -täydennyskoulutusta voidaan hyödyntää lukuisissa tehtävissä liikunta- ja hyvinvointialalla, mm. liikunta- ja ravitsemusneuvonnassa, liikunnanohjauksessa, urheiluseuratyössä ja valmennuksessa. Terveysalalla täydennyskoulutusta voidaan hyödyntää kaikissa ammattiryhmissä, jossa työn keskeinen sisältö liittyy ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tai suorituskyvyn edistämiseen. Terveydenhuollon ammattilaisista koulutus soveltuu erinomaisesti esimerkiksi fysioterapeuteille, terveydenhoitajille, psykologeille ja työterveyshoitajille.

Personal trainereille
Fysioterapeuteille
Psykologeille
Terveydenhoitajille
Liikuntaneuvojille
Urheiluvalmentajille

Psyykkinen valmentaja -koulutuksen sisältö

Koulutusohjelman tarkoituksena on lisätä ammattilaisen osaamista liikunnan, terveyden, hyvinvoinnin ja suorituskyvyn edistämisessä. Psyykkinen valmentaja -koulutuksessa opitaan tukemaan asiakkaan motivaatiota kohti käyttäytymisen pysyvää muutosta. Lisäksi koulutuksessa opitaan käytännön työkaluja ja harjoitteita, jotka vahvistavat asiakkaan psyykkisiä taitoja liikunnan, terveyden, hyvinvoinnin ja suorituskyvyn parantamiseksi. Koulutuksessa huomioidaan psyykkisten taitojen ohjaaminen erilaisille kohderyhmille elämänkaaren eri vaiheissa.

Taustalla tieteelliseen näyttöön pohjautuva teoria

Psyykkinen valmentaja -koulutuskokonaisuus pohjautuu tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja niin kutsuttuun arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan. Käytännön harjoitteet ja työkalut perustuvat näyttöön pohjautuvaan psykologisen joustavuuden malliin ja käyttäytymisanalyysiin. Psykologisen joustavuus on keskeinen elementti hyväksymis- ja omistautumisterapiassa, joka tunnetaan myös lyhenteellä HOT.

Psykologinen joustavuus

HOT:tia on sovellettu menestyksekkäästi eri puolilla maailmaa monien erilaisten terveysongelmien, esimerkiksi kroonisen kivun, masennuksen, lihavuuden tai diabeteksen, ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Lisäksi menetelmää on tutkittu ja sovellettu urheilijoiden hyvinvoinnin ja suorituskyvyn parantamiseksi. Psyykkinen valmentaja -koulutuksessa opitaan hyödyntämään psykologisen joustavuuden mallia terveyden, hyvinvoinnin ja suorituskyvyn edistämiseksi.

Koulutuksen rakenne ja eteneminen

Psyykkinen valmentaja -koulutus sisältää neljä kahden päivän mittaista lähijaksoa, joihin liittyy myös jaksojen välillä suoritettavia etätehtäviä. Koulutuksen aikana jokainen koulutettava pääsee myös siirtämään oppimaansa käytäntöön harjoitusasiakkaan kanssa. Harjoitusasiakkaaksi soveltuu esimerkiksi henkilö, jonka tavoitteena on liikkumisen lisääminen tai painonpudottaminen. Yhtä lailla harjoitusasiakkaaksi sopii kilpaurheilija, jonka tavoitteena on oman keskittymis- tai suoriutumiskyvyn tai vaikkapa kokonaishyvinvoinnin parantaminen. Näitä käytännön harjoitusprosesseja tuetaan koulutuksen aikana turvallisesti työnohjauksen avulla.

Koulutuksen kehittäjä Anu Kangasniemi, LitM, PsT

Anu Kangasniemi on taustakoulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri ja psykologi. Hänellä on ollut voimakas kiinnostus liikunta-, terveys- ja urheilupsykologiaa kohtaan koko hänen uransa ajan ja Anu onkin määrätietoisesti kouluttautunut näihin aiheisiin yhä pidemmälle. Viimeisimpänä tutkintona Anu suoritti psykologian tohtorin tutkinnon vuonna 2015, jonka ohessa hän pätevöityi myös terveyspsykologian erikoispsykologiksi. Lisäksi Anu on sertifioitu urheilupsykologi.

Anu on toiminut erilaisissa liikunta- ja psykologian alan tehtävissä vuodesta 2001 alkaen. Työkokemusta on ehtinyt kertyä niin opetus- kuin terveydenhuollon alalta sekä asiantuntija-, tutkimus- ja kehittämistehtävistä. Tällä hetkellä Anu työskentelee osa-aikaisesti Liikunnan ja Kansanterveyden edistämissäätiössä LIKESissä ja psykologina sekä asiantuntija- ja koulutustehtävissä Liikunta- ja hyvinvointiakatemia oy:ssä. Anun väitöskirjatyö käsitteli fyysisesti aktiivisemman elämäntavan edistämistä arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan avulla.

Anua voisi luonnehtia avoimeksi ja ihmisläheiseksi. Hän on kiinnostunut oppimaan koko ajan uutta. Henkilökohtaisena missiona hänellä onkin edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä levittää käyttäytymisen muutosta tukevia vaikuttavia menetelmiä liikunta-, terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisille. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lisäksi urheilupsykologia on lähellä Anun sydäntä. Hän toimii urheilupsykologina lähinnä paikallisten urheilijoiden kanssa, mutta valmennettaviin kuuluu myös etävalmennuksessa olevia kilpa- ja huippu-urheilijoita. Anu kokee tärkeäksi myös sen, että psyykkinen valmennus saadaan luontevaksi osaksi muuta urheilua ja siksi hän haluaakin omalla työpanoksellaan levittää tutkimukseen pohjautuvia menetelmiä eteenpäin.

Anu on rakentanut Psyykkinenvalmentaja-koulutuksen, jotta oleellinen osaaminen siirtyisi ammattilaisille käyttöön ilman lukuisten vuosien opiskelua. Koulutus yhdistää ja kiteyttää yhteen liikunnan, terveyden edistämisen ja urheilupsykologian.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Edellytetäänkö osallistujilta jotain pohjakoulutusta?
Psyykkinen valmentaja -koulutus soveltuu parhaiten liikunta- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille, esimerkiksi fysioterapeuteille, terveydenhoitajille, työterveyshoitajille, psykologeille, liikunnanohjaajille sekä personal trainereille ja valmentajille. Koulutukseen osallistuvan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Suosittelemme, että osallistujalla on työkokemusta omalta alaltaan vähintään vuoden ajalta.

Mitä eroa on psyykkisellä valmennuksella ja terapialla?
Laajasti määritellen psyykkinen valmennus on ennaltaehkäisevää toimintaa, ihmisen hyvinvoinnin tukemista ja psyykkisten taitojen ohjaamista ja opettamista. Psyykkinen valmennus on tavoitteellista työskentelyä, joka voi liittyä esimerkiksi ihmisen muutosprosessin tukemiseen tai urheilusuorituksen parantamiseen. Psyykkisessä valmennuksessa kasvatetaan ja tuetaan mm. itsetuntemusta ja myönteisen minäkäsityksen kehittymistä. Lisäksi psyykkisessä valmennuksessa tuetaan ja edistetään myös motivaatiota ja tavoitteenasettelua sekä ohjataan ja opetetaan psyykkisiä taitoja mm. kykyä keskittyä, suunnata tarkkaavaisuutta, havainnoida omaa toimintaa ja lisätä tietoisuutta omista käyttäytymisen valinnoista.

Terapia puolestaan viittaa terapeuttiseen työskentelyyn, jota on tarjolla monenlaisista viitekehyksistä käsin. Terapia tai terapeutti -sanaa voi periaatteessa käyttää kuka tahansa. Koska tämä kirjo on niin laaja, eikä henkilön ammattipätevyydestä ei ole tarkasti määriteltyjä kriteerejä tai takeita, psykologiassa käytetäänkin tästä erotuksena sanaa psykoterapia. Psykoterapiaa antavat psykoterapeutit, joka on nimikesuojattu ammatti, ja jotka ovat Valviran rekisteröimiä terveydenhuollon ammattilaisia. Psykoterapia on korjaavaa työskentelyä, jonka tavoitteena on asiakkaan ongelmien hoito ja kuntoutus. Psykoterapiassa työstetään mm. masennusta, ahdistushäiriöitä, pelkoja, paniikki-oireita ja erilaisia käyttäytymiseen liittyviä ongelmia.

Kuka hyötyy psyykkisestä valmennuksesta?
Psyykkisestä valmennuksesta voi hyötyä lähes kuka tahansa; tavalliset kuntoilijat, elintapamuutoksiin pyrkivä henkilöt, urheilijat tai vaikkapa muusikot. Psyykkisen valmennuksen tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa ja tyypillisesti ne liittyvät suorituskyvyn parantamiseen tai optimointiin tai muutosprosessin tukemiseen. Psyykkisiä taitoja tarvitaan kaikkialla elämässä, joten niitä voidaan hyödyntää useissa eri tilanteissa. Usein psyykkisen valmennuksen prosessi käynnistyy jonkin tilanteen tai tarpeen herättämänä, jossa pyritään jonkin tavoitteen tai tavoitteiden saavuttamiseen.

Laaditaanko harjoitusasiakkuudesta erillinen raportti?
Harjoitusasiakkaan kanssa työskentelyä ja siihen liittyvää prosessia käsitellään lähijaksoilla työnohjauksen kautta. Harjoitusasiakkuus ei vaadi kirjallista raportointia erikseen.

Minkälainen olisi "hyvä" harjoitusasiakas?
Esimerkiksi henkilö, joka on vähän liikkuva, ylipainoinen ja toiveena pysyvä elintapojen muutos. Tai urheilija tai aktiiviliikkuja, (tai muusikko, taitelija), joka haluaa optimoida suorituskykyään esimerkiksi keskittymiskyvyn kehittymisen myötä. Melkein kuka tahansa, jonka toiveena on oman hyvinvoinnin parantaminen ja omien tavoitteiden saavuttaminen valmennuksen keinoin. Työskentely on siis terveyden, hyvinvoinnin ja suorituskyvyn edistämistä, psyykkisten taitojen opettelua/oppimista, jossa psyykkinen valmentaja tukee asiakkaan omaa asiantuntijuutta ja hänen omista lähtökohdistaan ja itsensä määrittämiä tavoitteita. Tämänkaltaisessa työskentelyssä asiakkaan itsetuntemus kasvaa ja tietoisuus ja taidot omien valintojen tekemisestä lisääntyy.
Vastakohtaisesti asiakkaat, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisen avun tarpeessa (syömishäiriöt, riippuvuudet, masennus, uupumus, ahdistus jne.) eivät kuulu psyykkisen valmentajan asiakaskuntaan.

Kuinka monta tapaamista harjoitusasiakkaan kanssa olisi hyvä sovittaa kalenteriin?
Harjoitusasiakkuus pyritään käynnistämään heti ensimmäisen lähijakson jälkeen ja tarkoituksena on mitoittaa tämä asiakasprosessi vähintään Psyykkinen valmentaja koulutuksen ajalle neljännen lähijakson päättymiseen saakka. Tapaamiskertojen määrä ei ole kiveen kirjoitettu, mutta alustavasti harjoitusasiakkaan kanssa olisi hyvä sopia tapaamiskertoja vähintään neljä kertaa, jotta koulutuksen aikana opittuja asioita saadaan vietyä käytäntöön. Harjoitusasiakkuuden sisältöä käsitellään ensimmäisellä lähijaksolla.

Mitä jos kaikki lähijaksoviikonloput eivät sovi omaan aikatauluun?
Jos jokin koulutuksen päivistä ei sovi sinulle, voit olla yhteydessä koulutuksesta vastaavaan yhteyshenkilöön. Hänen kanssa pystyt sopimaan korvaavista vaihtoehdoista.

Voinko maksaa koulutuksen osissa ja alkavatko maksut heti ilmoittautumisesta?
Voit jakaa koulutuksen hinnan joka 36 erään Svea Erämaksulla. Lue lisää Svea Erämaksusta tästä.

Koulutuksen maksuvaihtoehdot

Ilmoittaudu koulutukseen hyvissä ajoin ennen alkamispäivää! Saat edullisemman early bird hinnan ja voit jakaa maksun jopa 24 erään.

= Early bird hinta 1440 euroa (ilmoittautuminen 3kk ennen koulutusta)
Koulutuksen ovh hinta 1590 euroa.

Voit jakaa koulutusmaksun joustavasti jopa 36 kuukausierään Svea erämaksulla. Tällöin maksat koulutuksen hinnan lisäksi kertaluontoisen tilinavausmaksun 5 euroa. Svea erämaksusta et maksa korkoa tai muita kuluja. Lue lisää Svea erämaksusta täältä.

Koulutuksien osallistumispaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikki sivuillamme ilmoitetut hinnat sisältävät alv:ta 24 %. Lue lisää maksuehdoista täältä.

Vielä kysyttävää? Jätä yhteydenottopyyntö koulutuksesta


Haluatko että otamme sinuun yhteyttä koulutukseen liittyen? Jätä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella niin otamme yhteyttä ja vastaamme koulutukseen liittyviin kysymyksiin.

Valitse koulutuspaikka ja -ajankohta

Ajankohta Koulutuksen nimi Hinta Osta koulutus / katso lisätietoja
25.07.2020 Psyykkinen valmentaja -koulutus, Oulu 25.7.-11.10.2020 Kertamaksulla 1 440,00 €
Svea Erämaksu
Osta koulutus / lisätietoja
28.08.2020 Psyykkinen valmentaja -koulutus, Jyväskylä 28.8.-28.11.2020 Kertamaksulla 1 440,00 €
Svea Erämaksu
Osta koulutus / lisätietoja
18.09.2020 Psyykkinen valmentaja -koulutus, Tampere 18.9.-19.12.2020 Kertamaksulla 1 440,00 €
Svea Erämaksu
Osta koulutus / lisätietoja

= Early bird hinta (ilmoittautuminen 3kk ennen koulutusta)

Esimerkkilaskelmat Psyykkinen valmentaja -koulutuksen kuukausimaksueristä

Esimerkkilaskelma 6 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 1590,00 €
Maksuaika 6 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 5 €, Kuukausimaksu: 0 €, Todellinen vuosikorko: 1,08 %
Luottokustannukset yht: 5 €
Kokonaiskustannukset: 1595 €

Kuukausierä 265,00 € / KK
Katso Svea Erämaksua koskevia kysymyksiä ja vastauksia.

Esimerkkilaskelma 12 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 1590,00 €
Maksuaika 12 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 5 €, Kuukausimaksu: 0 €, Todellinen vuosikorko: 0,58 %
Luottokustannukset yht: 5 €
Kokonaiskustannukset: 1595 €

Kuukausierä 132,50 € / KK
Katso Svea Erämaksua koskevia kysymyksiä ja vastauksia.

Esimerkkilaskelma 24 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 1590,00 €
Maksuaika 24 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 5 €, Kuukausimaksu: 0 €, Todellinen vuosikorko: 0,30 %
Luottokustannukset yht: 5 €
Kokonaiskustannukset: 1595 €

Kuukausierä 66,25 € / KK
Katso Svea Erämaksua koskevia kysymyksiä ja vastauksia.

Esimerkkilaskelma 36 kuukauden maksusopimuksesta

Maksuaika 6 kk Maksuaika 12 kk Maksuaika 24 kk

Esimerkkilaskelma 6 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 1590,00 €
Maksuaika 6 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 21,20 %
Luottokustannukset yht: 89,90 €
Kokonaiskustannukset: 1679,90 €

Kuukausierä 275,00 € / KK

Esimerkkilaskelma 12 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 1590,00 €
Maksuaika 12 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 18,66 %
Luottokustannukset yht: 149,90 €
Kokonaiskustannukset: 1739,90 €

Kuukausierä 142,50 € / KK

Esimerkkilaskelma 24 kuukauden maksusopimuksesta

Rahoitettava erä 1590,00 €
Maksuaika 24 kuukautta
Korko: 0%, Avausmaksu: 29,90 €, Kuukausimaksu: 10 €, Todellinen vuosikorko: 16,98 %
Luottokustannukset yht: 269,90 €
Kokonaiskustannukset: 1859,90 €

Kuukausierä 76,25 € / KK

Lue lisää lataamalla Psyykkinen valmentaja -opas.

Luomalla maksuttoman Trainer4You-tilin saat käyttöösi Psyykkinen valmentaja -oppaan sekä yli 200 videota harjoittelusta ja ravitsemuksesta.​​


Opas sisältää mm.:

  • Kenelle koulutus on tarkoitettu?
  • Mitä kaikkea koulutus sisältää?
  • Tarkka kuvaus koulutuksen kulusta ja käsiteltävistä aiheista
  • Mitä eväitä koulutus antaa psyykkiseen valmentamiseen
  • Kuka on Anu Kangasniemi
Lataa opas